"
كساني كه اين بين مدام فرياد مي‌كشند و هوار مي‌زنند: انسان انسان
كساني كه مي‌گويند: بس كنيد اختلاف انداختن و تفرقه بين زن و مرد را.
....
بنظرم به اين مساله اعتقاد ندارند كه تبعيض فاحشي بين زن و مرد در تمامي جوامع حاكم است. حال در كشوري بيشتر و در كشوري كمتر.
تا وقتي اين تبعيض برداشته نشود و تا وقتي با اين تبعيض مبارزه نشود صحبت از انسانيت - بنظر شخص من- حرف پوچي بيش نيست
"

0 كامنت: