"
دوستي نوشت كه شادي صدر به درتسي مفهوم دموكراسي را درك نكرده. خوشحال مي‌شوم اگر ايشان و ساير دوستان چندين مطلب در مورد مفهوم دموكراسي بنويسند. ابتدا بگويند به كدام يك از الگوهاي رايج از دموكراسي در دنيا معتقدند؟ يا اگر الگوها را قبول ندارند الگوي مفهومي خود را از دموكراسي تشريح كنند. تا ان وقت من نوعي بدانم كه ايا با تعريف شما از دموكراسي خانم صدر دموكراسي را عميق فهميده يا سطحي؟
بگذريم از اين كه من شخصا متوجه نشدم ارتباط دموكراسي با نوشته‌هاي خانم صدر چيست؟
اما من شخصا به اين تعريف دموكراسي اعتقاد دارم:
*حاكميت اكثريت در عين دفاع از حقوق اقليت*
"

0 كامنت: