"
کاش دلتنگي نيز نام کوچکي مي داشت
تا به جانش مي خواندي:
نام کوچکي
تا به مهر آوازش مي دادي،
همچون مرگ که نام کوچک زندگي ست...‏


- شاملو
"

0 كامنت: