ابن هرجا

هر جایی شد
آنکه به جستجوی تو
هر جایی را گشت
"

0 كامنت: